Tình trạng không sử dụng nước nhưng đồng hồ vẫn quay